برگزاری مسابقات به مناسبت هفته تربیت بدنی

۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۶

در این دوره از مسابقات درون واحدی مسابقاتی در رشته های دارت فوتبال دستی  تنیس روی میز  پرتاب آزاد بسکتبال برای کارکنان ودانشجویان برگزار گردید.

مسابقات فوتبال دستی کارکنان و اساتید
مسابقات دارت دانشجویی
مسابقات پرتاب آزاد بسکتبال دانشجویی
مسابقات پرتاب آزاد بسکتبال کارکنان و اساتید خواهر
پرتاب آزاد بسکتبال کارکنان و اساتید برادر
مسابقات دارت کارکنان و اساتید