مسابقات استانی شطرنج دانشجویی وکسب مقام سوم انفرادی

۰۸ خرداد ۱۳۹۸ ۱
مسابقات استانی شطرنج دانشجویی و کسب مقام سوم انفرادی آقای فرزین جباری