صعود تیم کوه نوردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند به قلعه ارفع کوه ۲۷۳۰

۰۸ خرداد ۱۳۹۸ ۱
تیم کوه نوردی واحد